Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Brzeg, 22.02.2017 r.

PREZES
ZAKŁADU HIGIENY KOMUNALNEJ SP. Z O.O 49-300 BRZEG UL. SAPERSKA 1
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
"Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości 23.000 litrów do Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o w Brzegu"
(Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. –Prawo zamówień publicznych )
Wartość zadania powyżej 4500 euro do 30000 euro

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej :
- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
- na kopercie należy umieścić nazwę adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis : propozycja cenowa na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości 23.000 litrów do Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o w Brzegu"
- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie
- ma być napisana w języku polskim , czytelną i trwałą techniką
- ma obejmować całość zamówienia

2.Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości 23.000 litrów do Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o w Brzegu ,, dostawy mają być sukcesywne do zbiorników o pojemności 6000 litrów znajdujących się na terenie Spółki w Brzegu przy ulicy Saperskiej 1 .Dostawy będą realizowane jednorazowo w ilościach od 2000 do 3000 litrów po zgłoszeniu telefonicznym w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. ( Dz.U. z 2007 r. poz. 30 ) , oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011. Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy będący integralną częścią zaproszenia .

3. Wymagany termin realizacji umowy : do 28.02. 2018 r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium :
Cena – 100 %

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty :
- formularz propozycji wg załączonego wzoru
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania propozycji .
- oświadczenie Wykonawcy , że spełnia następujące warunki :

      a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień
      b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
      c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .

- wypełniony i zaparafowany wzór umowy .

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej :
Podstawą do określenia ceny oferowanego oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 będzie cena oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 obowiązująca w dniu dostawy, według komunikatów cenowych podawanych na oficjalnej stronie internetowej PKN Orlen ( www.orlen.pl.) dla odbioru autocysternami podwyższona o stałą marżę ( wyrażoną w zł/litr), lub obniżoną o stały upust (wyrażoną w zł/litr ), zgodnie ze złożoną ofertą.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.
Propozycję cenową wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 03.03.2017 r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego , tj. w Brzegu przy ul. Saperskiej 1 w sekretariacie .
Na kopercie należy umieścić nazwę adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis : propozycja cenowa na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości 23.000 litrów do Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o w Brzegu"

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej :
Otwarcie złożonych propozycji nastąpi w dniu 03.03.2017 r. o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ulicy Saperskiej 1 .

9. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

10. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami jest :
Jerzy Radzik Z.H.K Brzeg ul. Saperska 1
Tel. 77/ 416 26 77 695 250 455

11. Informacja dotycząca zawarcia umowy :
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie .

PREZES
Zakładu Higieny Komunalnej sp. z o.o. w Brzegu
Tomasz Skibiński

DO POBRANIA:

kompletna dokumentacja
wersja RAR

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData